Καταστατικό Εργαστηρίου

Καταστατικό_ΕΠΕ_EN

Στην Κέρκυρα σήμερα την 8 Σεπτεμβρίου 2011 εμείς που υπογράφουμε το παρόν καταστατικό στο τέλος του κειμένου συμφωνήσαμε και συναποδεχτήκαμε τα παρακάτω:

Συνιστούμε Ένωση Φυσικών Προσώπων, μη κερδοσκοπική, που διέπεται από τις διατάξεις για την εταιρία του Αστικού Κώδικα

Άρθρο 1ο
Σύσταση – Έδρα

Η επωνυμία της ένωσης συμφωνείται να είναι «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» και έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κερκυραίων του νομού Κέρκυρας.

Άρθρο 2ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Ένωσης είναι απεριόριστη.

Άρθρο 3ο
Σκοπός.

Σκοπός του «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» είναι μέσω της αυθόρμητης φυσικής διδασκαλίας, η ανιδιοτελής και μη κερδοσκοπική, ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών, τόσο στο καλλιτεχνικό όσο και στο ευρύτερα εκπαιδευτικό πεδίο. Η δημιουργία δηλαδή, ενός πολιτιστικού εργαστηρίου δεύτερης ευκαιρίας, για όσους επιθυμούν να καλλιεργήσουν ή να διευρύνουν κάποια γνωσιακά πεδία. Βασική επιδίωξη του εγχειρήματος, είναι να απευθυνθεί πρωτίστως σε παιδιά κοινωνικών μειονοτήτων και δευτερευόντως σε άτομα κάθε ηλικίας κοινωνικά ή οικονομικά αποκλεισμένα από κάποια μορφή ή κάποιο είδος γνώσης.

Άρθρο 4ο
Στόχοι – υλοποίηση.

Στόχοι:
α. Οι υπογράφοντες στοχεύουν στην ίδρυση ενός φορέα που θα αποτελεί αποκλειστικά αυτοδιαχειριζόμενη δομή κοινωνικού χαρακτήρα, στηριζόμενη αποκλειστικά στον εθελοντισμό.
β. Στην προώθηση της εναλλακτικότητας, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας, όσο και σε επίπεδο κοινωνικής παρέμβασης.
γ. Στην υπόδειξη μιας διαφορετικής μορφής αυτοοργάνωσης και αυτοδιάθεσης των κοινωνικών ομάδων.
δ. Στην εισαγωγή των εννοιών της άμεσης δημοκρατίας και της συναίνεσης στις οργανώσεις κοινωνικής συνύπαρξης.
ε. Στην πρόκριση ενός διαφορετικού τρόπου θέασης της ζωής, ικανό να αντικαταστήσει συντηρητικές και αλλοτριωτικές αξίες της σημερινής κοινωνίας.
στ. Στην ενίσχυση της διαδραστικής δημιουργίας.

Υλοποίηση:
Α. Η ένωση θα οργανώνει αφιλοκερδώς μαθήματα, σεμινάρια, διαλέξεις ομιλίες, παραστάσεις, με σκοπό την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, γνώσεων, πληροφοριών και την ενημέρωση σε οποιοδήποτε γνωστικό και καλλιτεχνικό αντικείμενο. Φορείς και δέκτες αυτής της ανοιχτής και θεσμικά ελεύθερης φυσικής διδασκαλίας μπορεί να είναι οποιοιδήποτε το επιθυμήσουν.

Β. Θα διαμορφώσει τρία επίπεδα δραστηριοτήτων:
Πρώτο, μέσα στο χώρο, ο οποίος θα επιλεγεί, ως έδρα της ένωσης, θα γίνονται μαθήματα μουσικής, ζωγραφικής, σκακιού, χορού και θεάτρου σκιών, όπως επίσης και μαθήματα ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας, κοινωνιολογίας, φιλοσοφίας, μαθηματικών, νοηματικής γλώσσας, αστρονομίας καθώς και μαθήματα για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.
Ρητά αναφέρεται, ότι η ένωση εξ ορισμού δεν δύναται, να ασκεί καθήκοντα σχολικής διδασκαλίας, μιας και δεν είναι θεσμικά κατοχυρωμένος φορέας διδασκαλίας. Τα μαθήματα άπτονται της λεγόμενης αυθόρμητης φυσικής διδασκαλίας, αποκλείουν οποιαδήποτε οικονομική συνδιαλλαγή, δεν χορηγούν πιστοποιήσεις και δεν κάνουν χρήση κάποιας συγκεκριμένης διδακτικής, κάποιου αναλυτικού προγράμματος ή μεθόδου.
Δεύτερο, μέσα στον ίδιο χώρο, θα δημιουργηθεί η ομώνυμη θεατρική και κινηματογραφική ομάδα και θα οργανωθούν παρουσιάσεις και διαλέξεις ποικίλης θεματολογίας, τα περιεχόμενα και τα συμπεράσματα των οποίων θα δημοσιεύονται στη μηνιαία δωρεάν εφημερίδα της ένωσης.
Τρίτο, το «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ» θα διεκδικήσει οι εργασίες του να γίνονται μια φορά το μήνα σε υπαίθριο χώρο στο κέντρο της πόλης ή και σε οποιονδήποτε υπαίθριο χώρο εντός του Νομού Κέρκυρας.

Άρθρο 5ο
Αρχές λειτουργίας της Ένωσης.

Οι βασικές αρχές λειτουργίας της Ένωσης, που δεσμεύουν τόσο τα μέλη της όσο και τα όργανά της είναι:
1. Η δημοκρατική αρχή της συναίνεσης στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.
2. Διαφάνεια σε κάθε πράξη και ενέργεια.
3. Ισότητα μεταξύ των μελών.
4. Ανοιχτή ενημέρωση και ελεύθερη διαβούλευση.
5. Συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων.
6. Προάσπιση της προσωπικής ελευθερίας και σεβασμός της ιδιωτικής ζωής.
7. Αποκλεισμός οποιασδήποτε χειραγώγησης πολιτικών και κομματικών συμφερόντων.
8. Αποκλεισμός οποιασδήποτε οικονομικής συναλλαγής.

Άρθρο 6
Εισφορές μελών – Πόροι

Οι εισφορές των μελών θα συνίστανται πρωτίστως σε εθελοντική εργασία τους και δευτερευόντως σε έκτακτες συνδρομές σε χρήματα και άλλα αντικείμενα, καθώς και σε κάθε άλλη υλικοτεχνική παροχή απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των προαναφερθέντων μαθημάτων και δράσεων.
Πόρους της ένωσης εκτός των παραπάνω εισφορών που αποφασίζονται από τη γενική συνέλευση είναι και οι δωρεές από τρίτους , φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 7ο
Μέλη της Ένωσης.

Μέλη της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον δεν στερούνται το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το νόμο. Για την εγγραφή απαιτείται γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια τριμελή επιτροπή που ήθελε ορίσει η γενική συνέλευση, με την οποία δηλώνεται και η ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού της Ένωσης. Τα μέλη της Ένωσης είτε αποχωρούν οποτεδήποτε ελεύθερα με τη θέληση τους και μπορούν να επανεγγραφούν χωρίς χρονικούς περιορισμούς , είτε αποβάλλονται ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 8ο
Υποχρεώσεις μελών.

Α. Τα μέλη της Ένωσης οφείλουν :
α) Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης.
β) Να συμμετέχουν στις ενέργειες της Ένωσης.
γ) Να υπερασπίζονται τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές και τις αποφάσεις της.
δ)Να προσφέρουν εθελοντικά την εργασία τους, καταβάλουν την εκάστοτε έκτακτη χρηματική τους συνδρομή, όποτε αποφασισθεί από τη γενική συνέλευση.
Σε περίπτωση αδυναμίας μέλους να προσφέρει ή να καταβάλει τις εισφορές του, αυτές θα καλύπτονται από τις εισφορές των λοιπών μελών και σε καμία περίπτωση δεν χωρεί καταγγελία της ένωσης για το λόγο αυτό.

Άρθρο 9ο
Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποτελείται από όλα τα μέλη της. Δι΄αυτής εκδηλώνεται η θέληση των μελών και αποφασίζει για κάθε θέμα στα πλαίσια του νόμου και του καταστατικού, με τη δημοκρατική αρχή της συναίνεσης.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά στους τρεις μήνες, έκτακτα δε όταν το ζητήσει οποιοδήποτε μέλος της. Σε αυτή την περίπτωση η συνέλευση συγκαλείται μέσα σε δέκα (10) μέρες με πρωτοβουλία του.
Τα μέλη ενημερώνονται με οποιοδήποτε γραπτό ή προφορικό μέσο.
Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της Ένωσης, δηλώσουν έγγραφα τη συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού και του νόμου.

Άρθρο 10ο
Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης.

Α. Ο βασικός ρόλος της Γενικής Συνέλευσης, είναι συντονιστικός και οργανωτικός.
Β Αποφασίζει την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση της Ένωσης σε ολομέλεια.
Γ. Αναθέτει την εκτέλεση των αποφάσεων της σε τριμελή επιτροπή εκ των μελών της.
Δ. Αναθέτει την δικαστική και την εξώδικη αντιπροσώπευσή της σε ένα οποιοδήποτε εκ των μελών της.
Ε. Αναθέτει τη διαχείριση των υποθέσεων της σε τριμελή επιτροπή.

Άρθρο 11ο
Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης.

Α. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει αποφάσεις, μόνο σε κατάσταση ολομέλειας. Οποιαδήποτε επαναληπτική διαδικασία, οφείλει να ακολουθεί την παραπάνω δέσμευση.
Β. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται συναινετικά..
Γ. Θεωρούνται άκυρες, οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του καταστατικού αυτού.

Άρθρο 12ο

Η ένωση είναι μη κερδοσκοπική, και υπεύθυνα για τα χρέη της είναι όλα τα μέλη της.

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό επιλύεται κατά την κρίση της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές του παρόντος καταστατικού, τους κείμενους νόμους και τις διατάξεις του αστικού κώδικα.